DANH SÁCH GVCN NH: 2018 - 2019;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 16 HK1/2018-19;

GVCN vui lòng chú ý thông báo của BGH về kế hoạch tổ chức Kỳ Kiểm Tra Học Kỳ 1 / NH: 2018 - 2019 (từ ngày 10/12/2018 - 22/12/2018);


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 15 HK1/2018-19;

GVCN lưu ý thông báo khẩn từ Sở GD&ĐT về Bão Số 09 (xem công văn trong menu Học Tập & Kiểm Tra);


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 14 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 13 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 12 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 11 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 10 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 09 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 08 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 07 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 06 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 05 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 04 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 03 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 02 HK1/2018-19;


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 01 HK1/2018-19;