KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA  HỌC KỲ 1 / NH: 2018-2019; (từ 10/12/2018 - 22/12/2018 / 02 đợt)


SỰ VỤ BIỂU HK1.4 / NH: 2018-2019; ÁP DỤNG TỪ 19/11/2018.

SVB Tổ bộ môn:

TKB GVBM:

Phân công giảng dạy: Có điều chỉnh ở bộ môn Công nghệ và Sinh Học


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ 1 / NH: 2018-2019;


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIÁO DỤC HÒA NHẬP / NH: 2018-2019;

Biểu mẫu Hồ sơ Giáo Dục Hòa Nhập được phổ biến trong menu Biểu Mẫu.


SỰ VỤ BIỂU HK1.3 / NH: 2018-2019; ÁP DỤNG TỪ 01/10/2018.

SVB Tổ bộ môn:

TKB GVBM:

Phân công giảng dạy: (có thay đổi ở bộ môn Lịch Sử)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NH: 2018 - 2019;


SỰ VỤ BIỂU HK1.2*/NH: 2018-2019; ÁP DỤNG TỪ 17/9/2018.


SỰ VỤ BIỂU HK1.1/NH: 2018-2019; ÁP DỤNG TỪ 04/9/2018.

Lưu ý: Có cập nhật điều chỉnh giờ học Buổi Chiều (Lần 2).

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY:


SỰ VỤ BIỂU & PHÂN PHỐI TIẾT DẠY HK1/NH: 2018-2019; ÁP DỤNG TỪ 20/8/2018.

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY:

PHÂN PHỐI TIẾT DẠY: